1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Moerzeke/Hamme, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

5. De koper aanvaardt deze Algemene Factuurvoorwaarden bij bestelling en kan een afschrift opvragen of deze online raadplegen.  Bij bestelling wordt geacht dat deze werden geraadpleegd.  Het plaatsen van de bestelling houdt de aanvaarding van deze voorwaarden in, zonder enig voorbehoud.

6. Alle extra kosten voor invordering van onbetaalde facturen (advocaat, incassobureau, gerechtskosten, …) zijn volledig ten laste van de koper

7. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.